Phòng tuyển sinh

 Phòng tuyển sinh tầng 1 - Nhà B6 - Học viện Tài chính

Điện thoại: (06): 66.753. 725

Phòng tuyển sinh tầng 302 - Nhà B5 - Học viện tài chính

Điện thoại: (04) 63 937 186

                                   Email: cfi@hvtc.edu.vn

                                   Website: http:/www.chuandaura.edu.vn

Facebook.com/cfi.hvtc

 

Facebook

 

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW