Kỹ năng sử dụng CNTT Cơ bản khóa 2 HT 207

 Thời khóa biểu lớp Kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

Khóa 2: Khai giảng 29/10/2016 Phòng học 207

TT

Ngày

Thứ

Nội dung

1

29/09/2016

Thứ 5

Word

2

04/10/2016

Thứ 3

Word

3

06/10/2016

Thứ 5

Word

4

11/10/2016

Thứ 3

Word

5

13/10/2016

Thứ 5

Word

 

18/10/2016

Thứ 3

Nghỉ 20/10

 

20/10/2016

Thứ 5

Nghỉ 20/10

6

25/10/2016

Thứ 3

Powerpoint

7

27/10/2016

Thứ 5

Powerpoint

8

01/11/2016

Thứ 3

Excel

9

03/11/2016

Thứ 5

Excel

10

08/11/2016

Thứ 3

Excel

11

10/11/2016

Thứ 5

Excel

12

15/11/2016

Thứ 3

Excel

13

17/11/2016

Thứ 5

Excel

14

22/11/2016

Thứ 3

 Kiểm tra + Ôn tập

15

24/11/2016

Thứ 5

Internet

16

26/11/2016

Thứ 6

Thi

Facebook

 

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW