Văn phòng Trung tâm

 Văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Địa chỉ: Phòng 301 - Nhà B5 - Học viện Tài chính

Điện thoại: (04) 37. 525. 170

Fax: (04) 37. 525. 170

Email: cfi@hvtc.edu.vn

Website: http://chuandaura.edu.vn

Facebook

 

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW