Giới thiệu trung tâm

 

 

 

1.      Giới thiệu

Tên đơn vị: - Tên tiếng Việt:   Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

                        - Tên tiếng Anh:           Center for Foreign Language and Informatics

                        - Tên viết Tắt:  CFI

                        - Logo:             

Địa chỉ:           Văn phòng:                  Phòng 301 – B5, Học viện Tài chính

Phòng tuyển sinh:        - Phòng 302 - B5, Học viện Tài chính

 - Tầng 1 – B6, Học viện Tài chính

Điện thoại               Phòng tuyển sinh:        - Phòng 302: 04 62 937 186

 - Tầng 1 – B6: 04 66 753 725

                        Hotline: 0987870993 – 0977738862

Website:          http://chuandaura.edu.vn

Email:             cfi@hvtc.edu.vn

Facebook:       http://facebook.com/cfi.hvtc

2. Quá trình thành lập

- Ngày 11/01/2010  Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định số 179/QĐ-BGDĐT về Phê duyệt Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010-2012, các trường ĐH, CĐ cần tổ chức xây dựng và công bố chuẩn đầu ra cho các ngành nghề đào tạo của trường.

- Ngày 4/6/2010 Bộ trưởng Bộ tài chính ra quyết định số 1296/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Tài chính trong đó có việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

- Ngày 30/12/2010 Học viện Tài chính ra quyết định số 1285/QĐ-HVTC về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

- Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học chính thức hoạt động từ đó cho đến nay

3. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn

a. Đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học cho người học theo chương trình không chuyên A,B,C và cao hơn

- Phối hợp các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Học viện để đánh giá trình độ ngoại ngữ cho người học đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

b. Tổ chức các hoạt động dịch vụ

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học theo hợp đồng cho các tổ chức cá, nhân trong và ngoài Học viện

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kỹ ngăng mềm, kỹ năng giao tiếp cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Học viện

c. Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Học viện để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng Ngoại ngữ, Tin học không chuyên đạt các trình độ A,B,C và cao hơn

d. Phối hợp với tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Học viện để liên kết đào tạo về Ngoại ngữ và Tin học

e. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám độc Học viện giao

4. Ban lãnh đạo Trung tâm

Chức vụ

Học và tên

Học hàm

Học vị

P. Giám đốc (Phụ trách TT)

Trương Thị Vân Lý

 

Ths

 

 

 

 

 

 

Các bài khác
Facebook

 

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW