QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1285/QĐ-HVTC ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Giám đốc Học viện)

 

 

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
 
Điều 1. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học là đơn vị sự nghiệp thuộc Học viện Tài chính (sau đây gọi tắt là Học viện) có nhiệm vụ: đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Học viện; đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Học viện; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Học viện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.
Điều 2. Tên tiếng Việt là: Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học ( sau đây gọi là Trung tâm)
Tên giao dịch quốc tế là Center for Foreign Language and Informatics (viết tắt là CFI)
Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại Học viện Tài chính, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội.
 
Chương II
NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TRUNG TÂM
 
       Điều 3. Nhiệm vụ

               1. Đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học

a, Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho người học theo chương trình không chuyên A,B,C và cao hơn.
b, Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Học viện để đánh giá trình độ ngoại ngữ cho người học đạt chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 
       2. Tổ chức các hoạt động dịch vụ
a, Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học theo hợp đồng cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Học viện.
b, Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Học viện.
       3. Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Học viện để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học không chuyên đạt các trình độ A,B,C và cao hơn.
 
       4. Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài Học viện để liên kết đào tạo về ngoại ngữ và tin học.
 
       5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.
 
Điều 4. Quyền hạn
  1. Tổ chức và quản lý các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và hoạt động đào tạo khác trong phạm vi được giao;
  2. Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài Học viện để thực hiện nhiệm vụ được giao;
  3. Tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị phù hợp với đặc thù của Trung tâm theo kế hoạch được Giám đốc Học viện phê duyệt.
 
Chương III 
TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA TRUNG TÂM
 
Điều 5. Cơ cấu tổ chức bộ máy
  1. Ban Lãnh đạo Trung tâm gồm: Giám đốc và một số phó Giám đốc
a, Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện về hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật và các quy định tại Quy chế này.
b, Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về lĩnh vực công tác được phân công.
Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức, điều động và luân chuyển Giám đốc Trung tâm , Phó Giám đốc Trung tâm thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 
  1. Biên chế của Trung tâm do Giám đốc Học viện quyết định phù hợp với quy định của Nhà nước và yêu cầu, nhiệm vụ thực tế của Học viện.
 
Chương IV
TÀI CHÍNH VÀ CƠ SỞ VẬT CHẤT
 
 
 Điều 6. Quản lý tài chính
Hoạt động thu, chi của Trung tâm thực hiện theo đúng cơ chế Quản lý tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp, theo quy định của Nhà nước và Quy chế quản lý tài chính của Học viện. Trung tâm xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ trình Giám đốc Học viện phê duyệt.
 
Điều 7. Cơ sở vật chất
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được Học viện bố trí trụ sở làm việc và các cơ sở vật chất cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ. Trung tâm thực hiện quy chế quản lý và sử dụng tài sản theo quy định của Quy chế quản lý tài sản công của Bộ Tài chính và quy định của Học viện.
 
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 
      Điều 8. Quy chế này áp dụng đối với Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và các đơn vị thuộc Học viện. Việc sửa đổi, bổ sung các quy định tại Quy chế này do Giám đốc Học viện quyết định./.
Các bài khác
Facebook

 

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW