>> TB Về Kế hoạch tổ chức thi sát hạch Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Học viện Tài chính

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi sát hạch Ngoại ngữ, Tin học chuẩn đầu ra

năm học 2019 - 2020 cho sinh viên Học viện Tài chính

         

I.        Kỳ thi sát hạch Tiếng Anh CĐR theo định hướng TOEIC

Kỳ thi

Ngày thi

Thời hạn đăng ký dự thi

Tháng 8/2019

18/08/2019

Đăng ký thi trước ngày 08/08/2019

Tháng 11/2019

03/11/2019

Đăng ký thi trước ngày 24/10/2019

Tháng 3/2020

01/03/2020

Đăng ký thi trước ngày 21/02/2020

Tháng 4/2020

19/04/2020

Đăng ký thi trước ngày 09/04/2020

Tháng 5/2020

17/05/2020

Đăng ký thi trước ngày 07/05/2020

II.     Kỳ thi sát hạch Tiếng Anh CĐR theo KNLNN 6 bậc dùng cho Việt Nam

Kỳ thi

Ngày thi

Thời hạn đăng ký dự thi

Tháng 11/2019

03/11/2019

Đăng ký thi trước ngày 24/10/2019

Tháng 3/2020

01/03/2020

Đăng ký thi trước ngày 21/02/2020

Tháng 4/2020

19/04/2020

Đăng ký thi trước ngày 09/04/2020

III.  Kỳ thi Tin học CĐR theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản

Kỳ thi

Ngày thi

Thời hạn đăng ký dự thi

Tháng 9/2019

08/09/2019

Đăng ký thi trước ngày 03/09/2019

Tháng 10/2019

27/10/2019

Đăng ký thi trước ngày 22/10/2019

Tháng 11/2019

24/11/2019

Đăng ký thi trước ngày 19/11/2019

Tháng 02/2020

16/02/2020

Đăng ký thi trước ngày 11/02/2020

Tháng 5/2020

31/05/2020

Đăng ký thi trước ngày 26/05/2020

 

Các bài khác
Facebook

 

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW