>> TB Về kế hoạch tổ chức thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên HVTC năm học 2017 - 2018

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra năm học 2017 -2018

cho sinh viên Học viện Tài chính

         

Căn cứ vào Quyết định số 154/QĐ-HVTC ngày 23/2/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo đại học chính quy tập trung ở Học viện Tài chính;

          Căn cứ vào Quyết định số 740/QĐ-HVTC ngày 14/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học văn bằng 2  ở Học viện Tài chính;

          Căn cứ vào Quyết định số 741/QĐ-HVTC ngày 14/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ liên thông đại học ở Học viện Tài chính;

          Căn cứ vào Quyết định số 502 QĐ-HVTC ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017- 2018 đối với các hệ đào tạo.

          Học viện Tài chính thông báo Kế hoạch thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra năm học 2017-2018 đối với sinh viên Học viện Tài chính như sau:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Đợt thi

Tháng 9/2017

Đăng ký thi

21/8 - 01/9/2017

Tổ chức kỳ thi

10/9/2017

Đợt thi

Tháng 11/2017

Đăng ký thi

16/11- 25/10/2017

Tổ chức kỳ thi

26/11/2017

Đợt thi

Tháng 01/2018

Đăng ký thi

25/12/2017 - 04/01/2018

Tổ chức kỳ thi

14/01/2018

Đợt thi

Tháng 4/2018

Đăng ký thi

26/3 - 05/4/2018

Tổ chức kỳ thi

15/4/2018

Đợt thi

Tháng 5/2018

Đăng ký thi

07/5 - 17/5/2018

Tổ chức kỳ thi

27/5/2018

 

 

 

 

 

Các bài khác
Facebook

 

Hỗ trợ trực tuyến

Admin

Admin

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh 301

Tư vấn tuyển sinh 301

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 3

Quản lý đào tạo 3

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW