>> TB Về kế hoạch tổ chức thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên HVTC năm học 2017 - 2018

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra năm học 2017 -2018

cho sinh viên Học viện Tài chính

         

Căn cứ vào Quyết định số 154/QĐ-HVTC ngày 23/2/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo đại học chính quy tập trung ở Học viện Tài chính;

          Căn cứ vào Quyết định số 740/QĐ-HVTC ngày 14/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học văn bằng 2  ở Học viện Tài chính;

          Căn cứ vào Quyết định số 741/QĐ-HVTC ngày 14/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ liên thông đại học ở Học viện Tài chính;

          Căn cứ vào Quyết định số 502 QĐ-HVTC ngày 03 tháng 5 năm 2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2017- 2018 đối với các hệ đào tạo.

          Học viện Tài chính thông báo Kế hoạch thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra năm học 2017-2018 đối với sinh viên Học viện Tài chính như sau:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Đợt thi

Tháng 9/2017

Đăng ký thi

21/8 - 01/9/2017

Tổ chức kỳ thi

10/9/2017

Đợt thi

Tháng 11/2017

Đăng ký thi

16/11- 25/10/2017

Tổ chức kỳ thi

26/11/2017

Đợt thi

Tháng 01/2018

Đăng ký thi

25/12/2017 - 04/01/2018

Tổ chức kỳ thi

14/01/2018

Đợt thi

Tháng 4/2018

Đăng ký thi

26/3 - 05/4/2018

Tổ chức kỳ thi

15/4/2018

Đợt thi

Tháng 5/2018

Đăng ký thi

07/5 - 17/5/2018

Tổ chức kỳ thi

27/5/2018

 

 

 

 

 

Các bài khác
Facebook

 

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW