>> TB Về kế hoạch tổ chức thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên HVTC năm học 2016 - 2017

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra năm học 2016 -2017

cho sinh viên Học viện Tài chính

         

Căn cứ vào Quyết định số 719/QĐ-HVTC ngày 09/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo đại học chính quy tập trung ở Học viện Tài chính;

          Căn cứ vào Quyết định số 740/QĐ-HVTC ngày 14/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học văn bằng 2  ở Học viện Tài chính;

          Căn cứ vào Quyết định số 741/QĐ-HVTC ngày 14/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ liên thông đại học ở Học viện Tài chính;

          Căn cứ vào Quyết định số  479/QĐ-HVTC ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2016 - 2017 đối với các hệ đại học chính quy, đại học văn bằng 2, liên thông đại học;

          Học viện Tài chính thông báo Kế hoạch thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra năm học 2016 -2017 đối với sinh viên Học viện Tài chính như sau:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

 

Đợt thi

Tháng 10/2016

Đăng ký thi

03/10 - 14/10/2016

 

Tổ chức kỳ thi

23/10/2016

 

Đợt thi

Tháng 12/2016

Đăng ký thi

14/11- 25/11/2016

 

Tổ chức kỳ thi

04/12/2016

 

Đợt thi

Tháng 3/2017

Đăng ký thi

13/2 - 25/2/2017

 

Tổ chức kỳ thi

05/3/2017

 

Đợt thi

Tháng 4/2017

Đăng ký thi

05/4 - 15/4/2017

 

Tổ chức kỳ thi

23/4/2017

 

Đợt thi

Tháng 5/2017

Đăng ký thi

10/5 - 22/5/2017

 

Tổ chức kỳ thi

28/5/2017

 

Nơi nhận:

- Ban GĐ (để chỉ đạo)

- Các đơn vị thuộc HV

- Các lớp sinh viên

- Lưu VT, TT.NN-TH

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

  Nguyễn Trọng Cơ

 

Các bài khác
Facebook

 

Hỗ trợ trực tuyến

Admin

Admin

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B7

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh B6

Tư vấn tuyển sinh 301

Tư vấn tuyển sinh 301

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 1

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 2

Quản lý đào tạo 3

Quản lý đào tạo 3

Tổ chức sự kiện

Tổ chức sự kiện

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW