>> TB Về kế hoạch tổ chức thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên HVTC năm học 2018 - 2019

 

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra năm học 2018 -2019

cho sinh viên Học viện Tài chính

         

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-HVTC ngày 23/2/2017 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học chính quy ở Học viện Tài chính;

          Căn cứ Quyết định số 740/QĐ-HVTC ngày 14/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ đại học văn bằng 2  ở Học viện Tài chính;

          Căn cứ Quyết định số 741/QĐ-HVTC ngày 14/8/2013 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc ban hành chuẩn đầu ra đối với sinh viên tốt nghiệp các ngành/chuyên ngành đào tạo trình độ liên thông đại học ở Học viện Tài chính;

          Căn cứ  Quyết định số 426 QĐ-HVTC ngày 18/4/2018 của Giám đốc Học viện Tài chính về việc giao kế hoạch đào tạo năm học 2018 - 2019 đối với các hệ đào tạo.

          Học viện Tài chính thông báo Kế hoạch thi sát hạch Tiếng Anh chuẩn đầu ra năm học 2018-2019 đối với sinh viên Học viện Tài chính như sau:

TT

Nội dung công việc

Thời gian

Đợt thi

Tháng 8/2018

Đăng ký thi

06/8 - 16/8/2018

Tổ chức kỳ thi

26/8/2018

Đợt thi

Tháng 11/2018

Đăng ký thi

05/11- 15/11/2018

Tổ chức kỳ thi

25/11/2018

Đợt thi

Tháng 01/2019

Đăng ký thi

24/12/2018 - 04/01/2019

Tổ chức kỳ thi

13/01/2019

Đợt thi

Tháng 4/2019

Đăng ký thi

18/3 - 28/3/2019

Tổ chức kỳ thi

07/4/2019

Đợt thi

Tháng 5/2019

Đăng ký thi

02/5 - 10/5/2019

Tổ chức kỳ thi

19/5/2019

 

 

Các bài khác
Facebook

 

LIÊN KẾT

  

   
 
       

           

-------------------------------------------------

           

-----------------------------------------------

           

           

------------------------------------------------- 

                      ICAEW